16 Temmuz 2008 Çarşamba

SEZGİN KIZILÇELİK'İN KAYNAKLARI

Sosyoloji Teorileri 1, I. Baskı, Mimoza Yayınları, Konya, 1992, II. Baskı, Yunus Emre Yayınları, Konya, 1994.


Sosyoloji Teorileri 2, I. Baskı, Kuzucular Ofset, Konya, 1992, II. Baskı, Yunus Emre Yayınları, Konya, 1994.


Sosyoloji Teorileri 3, Saray Kitabevleri, İzmir, 1996.


Açıklamalı Sosyoloji Sözlüğü (Yaşar Erjem ile birlikte), Günay Ofset, Konya, 1992, Atilla Kitabevi, Ankara, 1994, Genişletilmiş son baskı: Saray Kitabevleri, İzmir, 1996.


Pozitivizm ve Eleştiricileri: Sosyolojinin Pozitivist Kimliği Üzerine, Saray Kitabevleri, İzmir, 1996.
Postmodernizm Dedikleri, Saray Kitabevleri, İzmir, 1996.


Türkiye’nin Sağlık Sistemi: Bir Medikal Sosyoloji Denemesi, Saray Kitabevleri, İzmir, 1996.


Eğitim Sosyolojisi (Eyüp Kemerlioğlu ve Mustafa Gündüz ile birlikte), Saray Kitabevleri, İzmir, 1996.


Araştırma ve Yazım Teknikleri (Eyüp Kemerlioğlu ve Mustafa Gündüz ile birlikte), Saray Kitabevleri, İzmir, 1997.


Güncelin Sosyolojisi 1, Saray Kitabevleri, İzmir, 1998.


Sosyoloji Yazıları 1, Saray Kitabevleri, İzmir, 1998.


Sosyoloji Yazıları 2, Anı Yayıncılık, Ankara, 2000.


Baykan Sezer’in Sosyoloji Anlayışı, Anı Yayıncılık, Ankara, 2000.


Frankfurt Okulu, Anı Yayıncılık, Ankara, 2000.


Küreselleşme ve Sosyal Bilimler, Anı Yayıncılık, Ankara, 2001; Genişletilmiş II. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara, 2003.


Sefaletin Sosyolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara, 2002.


Atatürk’ü Doğru Anlamak, Anı Yayıncılık, Ankara, 2003; Genişletilmiş II. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara, 2004.


Zalimler ve Mazlumlar: Küreselleşmenin İnsanî Olmayan Doğası, Anı Yayıncılık, Ankara, 2004.


Sosyal Bilimleri Yeniden Yapılandırmak, Anı Yayıncılık, Ankara, 2004.


Özgünlüğün Sosyolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara, 2004.


Batı Bataklığı, Anı Yayıncılık, Ankara, 2005.


Batı Barbarlığı 1: Rousseau, Marx ve Nietzsche Üzerine, Anı Yayıncılık, Ankara, 2005.


Sosyoloji Tarihi 1: İbni Haldun, Machiavelli, Montesquieu ve Rousseau'nun Sosyal Teorileri, Anı Yayıncılık, Ankara, 2006.


Batı Sosyolojisini Yeniden Düşünmek Cilt 1: Marx'ın Sosyolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara, 2007.


Batı Sosyolojisini Yeniden Düşünmek Cilt 2: Burjuva Sosyolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara, 2007.

MAKALELER

“Pitirim A. Sorokin”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi (iç.), Sayı: 6, Konya, 1991, s. 27-44.


“Atatürk Döneminde Sanayileşme Çabaları”, Ata Dergisi (iç.), Sayı: 4, Konya, 1993, s. 123-140.


“Sosyoloji Teorilerinin İlgi Odağı ve Gelişimi”, Dünyada ve Türkiye’de Güncel Sosyolojik Gelişmeler (iç.), Sosyoloji Derneği Yayınları, Ankara, 1994, s. 91-113.


“Kırsal Kesimden Kentsel Kesime Gelen Üniversite Öğrencilerinin Kente ve Üniversiteye Uyum Problemleri”, Ata Dergisi (iç.), Sayı: 6, Konya, 1994, s. 75-112.


“Postmodernizm: Modernlik Projesine Bir Başkaldırı”, Türkiye Günlüğü (iç.), Sayı: 30, 1994, s. 86-96.


“Postmodernizm ve Alternatif Tıp” [“Postmodernizm ve Alternatif Tıp (I)”, Birikim (iç.), Sayı: 80, Aralık 1995, s. 38-47 ve “Postmodernizm ve Alternatif Tıp (II)”, Birikim (iç.), Sayı: 81, Ocak 1996, s. 66-73].


“Geleneksel İyileştiriciler Üzerine Bir Araştırma”, Birikim (iç.), Sayı: 83, Mart 1996, s. 76-83.


“Max Weber’in Kapitalizmi Açıklama Tarzı Üzerine”, Yelken (iç.), Sayı: 11,12,13, Şubat-Mart-Nisan 1996.


“Pozitivizm ve Postmodernizm” [“Pozitivizm ve Postmodernizm-1”, Bilim ve Ütopya (iç.), Sayı: 25, Temmuz 1996, s. 30-31 ve “Pozitivizm ve Postmodernizm-2”, Bilim ve Ütopya (iç.), Sayı: 26, Ağustos 1996, s. 42-43].


“Mersin’e Göç Etmiş İnsanların Sağlık Koşulları Üzerine Bir Çalışma”, Toplum ve Göç (iç.), Sosyoloji Derneği Yayınları, Ankara, 1997, s. 657-666.


“İnternetin Toplumbilimsel Yönüne Dair”, Bilim ve Ütopya (iç.), Sayı: 51, Eylül 1998, s. 67-69.
“1920’ler Türkiye’sinde Bir Olanak Alanı Olarak Cumhuriyet”, 75. Yılında Tüm Boyutlarıyla Cumhuriyet Sempozyumu (iç.), Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Basımevi, Sivas, 1998, s. 11-36.


“Sosyoloji Kuramları İçinde İbni Haldun’un Yeri”, Bilim ve Ütopya (iç.), Sayı: 58, Nisan 1999, s. 83-85.


Türkiye’de Kırsal ve Kentsel Kesimi Sosyolojik Düşünmek”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (iç.), Sayı: 22-23, Sivas, Aralık 1999, s. 121-138.


“Marxist Devlet Teorisi Açısından Devlet/Sermaye İlişkileri”, Özeti 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Tebliğler Özeti, s. 41.


“Öğretmen Yetiştirme Düzenimizde Yetiştiricinin Rolü” (Mehmet Eser ile birlikte), Eğitim Araştırmaları (iç.), Sayı: 2, Ankara, Ekim 2000, s. 45-51.


“Ölümü Sosyolojik Düşünmek”, Prof. Dr. Eyüp Kemerlioğlu’na Armağan (iç.), Eğitim Fakültesi Yayınları, Sivas, 2000, s. 9-14.


“Korkuyu Korkusuzca Düşünmek”, Felsefelogos (iç.), Sayı: 11, Temmuz 2000, s. 173-177.


Sosyal Bilimlerin Dünü, Bugünü ve Geleceği Üzerine”, Felsefelogos (iç.), Sayı: 13, Ocak 2001, s. 45-71.


“20. Yüzyılın Düşün Sefaleti ya da 19. Yüzyılı Yeniden Düşünmek Üzerine Birkaç Not”, Felsefelogos (iç.), Sayı: 14, Nisan 2001, s. 53-83.


“Batı Düşün Kalıplarının Dışında, Takım Anlayışından Hareket Edenlerin Karşısında Bir Yerli, Yerli Olduğu Kadar Evrensel Bir Sosyolog: Baykan Sezer”, Doğu Batı (iç.), Sayı: 16, Ağustos-Eylül-Ekim 2001, s. 147-183.


“Sosyal Bilimlerdeki Multidisiplinarite Yönelimleri Çerçevesinde Tarih ile Sosyolojinin Yakınlaşımı ve Baykan Sezer”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (iç.), Cilt: 25, No: 1, Sivas, Mayıs 2001, s. 1-14.
“Kapitalizmin Diasporası Olarak Küreselleşme”, Eğitim Araştırmaları (iç.), Sayı: 6, Ankara, Ocak 2002, s. 12-33.


“Küreselleşme ve Postmodernleşmeye Karşı Ulusal Bağımsızlık Hareketi”, Eğitim Araştırmaları (iç.), Sayı: 7, Ankara, Nisan 2002, s. 96-111.
25) “Küreselleşme Süreci Karşısında Atatürkçü Düşün Sisteminin Konumu”, Eğitim Araştırmaları (iç.), Sayı: 8, Ankara, Ağustos 2002, s. 13-29.


“İstanbul’da Bir Alman Profesör: Gerhard Kessler”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (iç.), Cilt: 5, Sayı: 2, Güz 2002, s. 105-123 (Prof. Dr. Nilgün Çelebi ile birlikte).


“Küreselleşme, Beden ve Şizofreni” Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Halk Sağlığı Özel Eki, Cilt: 25, Sayı: 4, 2003, s. 89-94.


“Annales Okulu”, Felsefe Ansiklopedisi, Cilt: 1, Editör: Ahmet Cevizci, Etik Yayınları, İstanbul, 2003, s. 435-441.


“Kemal Tahir’in Türk Sosyolojisindeki Yeri ve Önemi”, Sosyoloji Yıllığı-Kitap 10: Kemal Tahir’in 30. Ölüm Yıldönümü Anısına (iç), Yayına Hazırlayanlar: Ertan Eğribel ve Ufuk Özcan, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2003, s. 103-125.


“Küreselleşmenin ve Avrupa Birliği’nin Ulusal Egemenliğimize Etkileri”, I. Uluslararası Felsefe Konferansı, Egemenlik Sorunu, 11-13 Nisan 2003, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, Kocaeli, 2004, s. 21-40.


“Türk Sosyolojisi İçin Büyük Kayıp: Baykan Sezer”, Sosyoloji Yıllığı-Kitap 11: Baykan Sezer’e Armağan, Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi (iç.), Yayına Hazırlayanlar: Ertan Eğribel ve Ufuk Özcan, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2004, s. 167-181.


“Bağımlılık Okulu”, Felsefe Ansiklopedisi, Cilt: 2, Editör: Ahmet Cevizci, Etik Yayınları, İstanbul, 2004, s. 52-55.


“Fernand Braudel”, Felsefe Ansiklopedisi, Cilt: 2, Editör: Ahmet Cevizci, Etik Yayınları, İstanbul, 2004, s. 829-834.


“Sürünün Ekonomi Politiği ya da Özgünlüğü Tahayyül Etmek”, Edebî Düşünce, Sayı: 3, Şubat-Mart 2004, s. 30-54.


“XIX. Yüzyılda Batı Yayılmacılığı, Devrimler ve Batı İçi Çekişmeler”, Sosyoloji Yıllığı-Kitap 12: Tarihte Doğu-Batı Çatışması (iç.), Yayına Hazırlayanlar: Ertan Eğribel ve Ufuk Özcan, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2005, s. 419-439.


“Modernliğin Radikal Eleştirmeni: Jean-Jacques Rousseau”, Edebî Düşünce (iç.), Sayı: 4, Şubat-Nisan 2005, s. 4-28.


“Batı Bataklığından Kurtulmak”, Edebî Düşünce (iç.), Sayı: 5, Haziran-Temmuz 2005, s. 3-44.


“Dünya Sistemi Teorisi”, Felsefe Ansiklopedisi, Cilt: 4, Editör: Ahmet Cevizci, Ebabil Yayınları, Ankara, 2006, s. 822-825.


"Sosyolojide Coğrafyacı Görüşler: İbni Haldun, Montesquieu ve Fernand Braudel Ekseninde Bir Değerlendirme", Sosyoloji Yıllığı-Kitap 15: Sosyoloji ve Coğrafya (iç.), Yayına Hazırlayanlar: Ertan Eğribel ve Ufuk Özcan, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2006, s. 138-155.


"14. Yüzyılın Yetkin Sosyologu İbni Haldun ve Türklere Dair Tespitleri", Sosyoloji Yıllığı-Kitap 15: Sosyoloji ve Coğrafya (iç.), Yayına Hazırlayanlar: Ertan Eğribel ve Ufuk Özcan, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2006, s. 375-399.


"Batı Sosyolojisinin İnşasındaki Gerçek Niyetleri İfşâ Etmek: Marx, Comte, Weber ve Durkheim Ekseninde Bir Değerlendirme", Sosyoloji Yıllığı-Kitap 16: Bilim Sosyolojisi (iç.), Editörler: Ertan Eğribel ve Ufuk Özcan, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2007, s. 72-114.


"XIX. Yüzyılda Batı'da Yapılan Bilim Sınıflamaları: Auguste Comte Çizgisinin Bir Eleştirisi", Sosyoloji Yıllığı-Kitap 16: Bilim Sosyolojisi (iç.), Editörler: Ertan Eğribel ve Ufuk Özcan, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2007, s. 633-668.


“Gerhard Kessler”, Türkiye'de Sosyoloji (İsimler-Eserler) Cilt 1, Derleyen: M. Çağatay Özdemir, Phoenix Yayınevi, Ankara, 2008, s.383-404 (Prof. Dr. Nilgün Çelebi ile birlikte).


KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL, SÖYLEŞİ, KONFERANS VE TELEVİZYON PROGRAMLARI


“Sosyoloji Teorilerinin İlgi Odağı ve Gelişimi”, 1. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Dünyada ve Türkiye’de Güncel Sosyolojik Gelişmeler, 3-5 Kasım 1993, İzmir.


“Mersin’e Göç Etmiş İnsanların Sağlık Koşulları Üzerine Bir Çalışma”, 2. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Toplum ve Göç, 20-22 Kasım 1996, Mersin.


“Marxist Devlet Teorisi Açısından Devlet/Sermaye İlişkileri”, 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 17-19 Kasım 1999, ODTÜ, Ankara.


“ Küreselleşmenin Sosyolojisi, Sosyolojinin Küreselleşmesi Üzerine”, 3. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Dünyada ve Türkiye’de Farklılaşma, Çatışma, Bütünleşme, 2-4 Kasım 2000, Eskişehir.


“Amerika’nın ve Avrupa Birliği’nin Dünyada Yarattığı Eşitsizlikler Karşısında Atatürk’ün


“Mazlum Milletler” Teorisini Yeniden Düşünmek ya da Batı-Dışı Mazlum Toplumlar Bloku’nu Öne Çıkarmak”, 4. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Değişen Dünya ve Türkiye’de Eşitsizlikler, 16-18 Ekim 2003, Sivas.


“Sosyoloji Eğitimi ve Sorunları”, Felsefe Grubu Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, Mithat Özsan Amfisi, 10-11 Nisan 1997, Adana. Düzenleyen: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü.


“Türkiye’de Sosyolojiyi Tarihle Temellendirme Çabalarında Öncü Bir İsim: Baykan Sezer”, Sosyoloji ve Tarih Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 27-28 Nisan 1998, Bolu. Düzenleyen: UNESCO Türkiye Milli Komisyonu.


“1920’ler Türkiye’sinde Bir Olanak Alanı Olarak Cumhuriyet”, 75. Yılında Tüm Boyutlarıyla Cumhuriyet Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi, 14-16 Ekim 1998, Sivas. Düzenleyen: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü.
“Küreselleşme ve Avrupa Birliği’nin Ulusal Egemenliğimize Etkileri”, Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü I. Uluslararası Felsefe Günleri Sempozyumu: Egemenlik Sorunu, 11-13 Nisan 2003, Kocaeli.


“İnsan Hakları ve Felsefe”, Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, 27 Şubat 1996, Mersin. Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Sara Çelik. Katılımcılar: Prof. Dr. Uluğ Nutku, Yrd. Doç. Dr. Sezgin Kızılçelik ve Eray Yağanak.


“12 Eylül 1980 Sonrası Türkiye’de Bilim”, Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, 5 Mart 1996, Mersin. Panelistler: Ender Helvacıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Sezgin Kızılçelik ve Dr. Yaşar Erjem.


“Postmodernizm”, Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, 24 Nisan 1996, Mersin. Panelistler: Prof. Dr. Eyüp Kemerlioğlu (yönetici), Yrd. Doç. Dr. Yusuf Güven, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Azman, Yrd. Doç. Dr. Sezgin Kızılçelik, Dr. Yaşar Erjem, Öğr. Gör. Mehmet Barut.


“Türkiye’de Terör ve Basın”, 15. TÜYAP Kitap Fuarı, TÜYAP Sergi Sarayı, 6 Kasım 1996, İstanbul. Panelistler: Yrd. Doç. Dr. Sezgin Kızılçelik (panel yöneticisi), Oktay Ekşi ve Mustafa Gündüz.


“Çete Sosyolojisi”, 1. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 29 Mart 1998, İstanbul. Panelistler: Mustafa Karaoğlu, Mustafa Gündüz, Doç. Dr. Sezgin Kızılçelik, Nevzat Güldiken, Çetin Gültekin, Kemal Bilginer (panel yöneticisi).


“Küreselleşme Tartışmaları”, Cumhuriyet Üniversitesi, Kültür Merkezi, 3 Nisan 2001, Sivas. Panelistler: Prof. Dr. Uluğ Nutku (yönetici), Doç. Dr. Sezgin Kızılçelik, Doç. Dr. Mustafa Gündüz, Doç. Dr. H. Bayram Kaçmazoğlu, Arş. Gör. Ali Esgin.


“Sezgin Kızılçelik ile Söyleşi”, Söyleşi: Ö. Dikmen ve S. Kaya, Edebî Düşünce (iç.), Sayı: 1, Haziran-Temmuz 2003, s. 12-17.


“Özgünlüğün Sosyolojisi”, Cumhuriyet Üniversitesi Vakıf Kitabevi Kitap Söyleşileri, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Tesisleri, 1 Haziran 2004, Sivas.


“Söz Milletin” Programı, Samanyolu Televizyonu, Canlı Yayın, 15 Mart 1997, İstanbul.


“Ceviz Kabuğu” Programı, KANALTÜRK Televizyonu, Canlı Yayın, 21 Ekim 2005, Ankara.


“Uğur Mumcu’nun Öldürülmesinin Sosyolojik Değerlendirilmesi”, Atatürkçü Düşünce Derneği Mersin Şubesi ile İçel Valiliği İl Kültür Müdürlüğü İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, 24 Ocak 1996, Mersin.


“Küreselleşme ve Atatürk”, İnönü Üniversitesi, 28 Mayıs 2002, Malatya.


“Atatürk’ü Doğru Anlamak”, İnönü Üniversitesi ve 2. Ordu, 10 Kasım 2004, Malatya.


“Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri”, Atatürkçü Düşünce Derneği Sivas Şubesi, 19 Şubat 2005, Sivas.


“Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye Girişi”, Ulusal Eğitim Derneği, 9 Nisan 2005, Ankara.


“Kemalizm ve Küreselleşme Bağlamında Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri”, Selçuk Üniversitesi, 24 Ekim 2005, Konya.


“Atatürk’ü Anlamak”, Malatya Valiliği, 29 Ekim 2005, Malatya.
“Atatürk İlke ve Devrimlerinden Çıkaracağımız Dersler”, Malatya İli Atatürk’ün Ölümünün 67. Yıldönümü Anma Töreni, 10 Kasım 2005, Malatya.


“Atatürk’ün Görüşleri Çerçevesinde Türkiye’nin Batı ile İlişkileri”, Muğla Üniversitesi, 8 Mayıs 2006, Muğla.


“Batının Gerçek Yüzü ve Türkiye’nin Batı Çıkmazı”, Adnan Menderes Üniversitesi, 9 Mayıs 2006, Aydın.
Türk Toplum Düşüncesinin Sınırları ve Özgürleşmesi, İnönü Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi, 18 Kasım 2006, Malatya, Panelistler: Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ (Panel Yöneticisi), Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI, Prof. Dr. H. Bayram KAÇMAZOĞLU, Prof. Dr. Sezgin KIZILÇELİK, Doç. Dr. Ertan EĞRİBEL, Yrd. Doç. Dr. Ufuk ÖZCAN.


"AB, ABD ve AKP Kıskacında Bir Ada: Kıbrıs", İnönü Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi, 13 Aralık 2006, Malatya.


"Türkiye Geçilmez", 18 Mart Şehitleri Anma Günü, Malatya Valiliği, 18 Mart 2007.


"Türk Sosyolojisi", İnönü Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi, 20 Nisan 2007, Malatya.


Türkiye'de Sosyal Bilimlerin Biçimlenmesi ve Örgütlenme Sorunları, Baykan Sezer Çalışma Günleri 6, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 3 Aralık 2007, Afyon, Panelistler: Doç. Dr. Himmet Hülür (Başkan), Prof. Dr. Sezgin KIZILÇELİK, Doç. Dr. Ertan EĞRİBEL, Yrd. Doç. Dr. Ufuk ÖZCAN

Hiç yorum yok: